Wednesday, March 16, 2011

notice to isreal & west and her...!هشدار به غرب و اسراييل و عوامل منطقه اي انها
notice to  isreal west & usa and   her allies in persian gulf arab states  for  more 
thinking about their recent policies for OCCUPATION of  bahrian ....!.
you can read the rest in persian below.
said shogaiee saadi
-----------
  ضمن تبريك پيشاپش عيد باستاني نوروز به اطلاع مي رسانم تحليل زير را  بمانند شش سال گذشته بعنوان يك وبلاگنويس و يك شهروند ساده و بي ادعاي ايراني تقديم شما خواننده عزيز  مي كنم و  اميدوارم مفيد فايده واقع شود و  به سهم و اندازه و وسع خود بتواند جلوي جنگ و كشتار و خونريزي را بگيرد و دوستي و صلح و همكاري و امنيت را در منطقه و جهان فراهم سازد. مثل هميشه ياداور مي شوم اين تحليل نظر شخصي ولي تخصصي بنده است كه يا درست است و يا نادرست ! اگر اولي گواراي وجود و اگر دومي نظرتان را بنويسيد تا ارشاد گردم!.
-------- 
"درخت دوستي بنشان كه كام دل ببار ارد ----نهال دشمني بر كن كه رنج بي شمار ارد"
 امين يا رب العالمين !.
سعيد شجاعي سعدي 
---------------
تجاوز و اشغال نظامي عربستان و امارات و كويت و غيره به بحرين و كشتار  بي شرمانه مردم (شيعه و سني )مظلوم و بي پناه بحرين با هر توجيه غير منطقي و غير قانوني  و ضد انساني كه در حال انجام است  ! را نبايد تنها اقدام چند دول كوچك منطقه فوق حساس خليج فارس نظير عربستان و كويت و امارات و غيره  براي نجات خود و حاكم مستبد و خونريز بحرين  از دست مردم به پا خواسته كشورهاي خويش  دانست .
------------------
بلكه بنظر من اين اقدام تجاوركارانه دلالت بر برنامه اي وسيع  و بسيار خطرناك دارد كه امريكا و غرب براي منطقه خاور ميانه و شمال افريقا  تدارك ديده اند تا اول منافع سياسي و بويژه منافع اقتصادي و  و صد البته منابع نفتي را در اين مناطق به سلطه مستقيم خود در اورند و دوم ايران  اسلامي را در يك  فرايند غافلگيرانه اي قرار دهند كه يا وضع موجود را بپذيرد و يا با ان به مخالفت عملياتي بر خيزد كه در حالت اول منافع و هدف و اقتدار و نفوذ انها در منطقه فراهم شده است و در حالت دوم اينبار نه با توجيه دست يافتن ايران به انرژي هسته اي  و نيز بهانه حقوق بشر و تلاش ايران براي كسب و ساخت بم اتم بلكه اينبار  با توجيه و بهانه دخالت ايران  اسلامي در امور كشورهاي ديگر و لزوم مقابله فوري با ان مثلا اسراييل و ناتو با همكاري  و دخالت مستقيم و اشكار كشورهاي عربي منطقه خليج فارس  ايران را مورد حمله نظامي قرار دهند!!! . 
---------------------
در اجراي  فرايند فوق غرب و  امريكا و (در پشت پرده اسراييل )  نقش كليدي را براي عربستان و كشورهاي ثروتمند عربي و كوچك منطقه خليج فارس تعريف و تدارك ديده اند كه بحرين تنها پرده اول اين نمايش است تقريبا هيچ جاي شك و ترديدي نيست كه اگر اشغال و كشتار مردم بحرين توسط اين كشورهاي كوچك خليج فارس نتيجه داد مرحله بعدي اشغال لبنان توسط عربستان و كشورهاي امارات و كويت و... با توجيه دعوت گروه سعد حريري و متحدان ان براي لشكر كشي احتمالي به لبنان است تا مثلا حزب الله را با حمله و هماهنگي كامل با امريكا و ناتو و اسراييل نابود گردانند  !!! و اگر در انجام  اين طرح موفق شدند پرده سوم اشغال نوار غزه و نابود كردن حماس به بهانه دعوت دولت فلسطين به رهبري عباس در كرانه غربي رود اردن خواهد بود و باز اگر انجاهم نقشه گرفت نوبت اشغال پاكستان و افغانستان و غيره خواهد رسيد !!!.
------------------------------------
امريكا و غرب وقتي اين برنامه را تدارك ديدند كه دخالت عربستان در يمن چندان توسط كشورهاي منطقه و جهان با مخالفت معني داري روبرو نگرديد و نتايج نسبي مورد نظر امريكا و غرب را هم  فراهم ساخت !!! لذا  در حال حاضر هم دولت فهد  بعلت عدم مقابله به اقدام دخالت و لشكر كشي به يمن اعتماد بنفس كاذب و خطرناك  پيدا نموده است و هم امريكا  باور  ! كرده است كه عربستان و كشورهاي عضو پيمان خليج فارس اين توان را دارند تا بعنوان بازوي نظامي و سياسي و اقتصادي غرب  و اسراييل وارد عمل شوند ! با اين كار امريكا و دول مستبد عربي فكر مي كنند كه !  توجه مردم اين كشورها از استبداد و وابستگي دول خود بغرب و حس ضعف و نوكر صفتي و خيانت به امت اسلامي  به حس اقتدار و قدرت كاذب  تغير جهت خواهد داد!  و ضمنا  تظاهرات و قيامهاي جاري مردم  بر عليه انها قطع خواهد گرديد و مردمان عربستان و امارات و غيره از سرنگوني حكام وابسته  و فاسد و جبار و خونريز خود منصرف مي شوند و حاكمان را چون بت خواهند پرستيد!!! .
-------------------
اما همه ديديم  بفوريت  اشغال بحرين نه فقط مخالفت منطقي و هوشمندانه ايران را بر انگيخته است بلكه بدليل بدعت و نتايج بسيار خطرناك ان( هيچ بعيد نيست يك جنگ همه جانبه منطقه اي و حتي  يك جنگ جهاني بر اثر اجراي اين سياست بوقوع بپيوندد!  چرا كه روسيه و هند و چين و غيره در چنين صورتي بشدت براي تماميت ارضي و منافع سياسي و اقتصادي خود احساس خطر خواهند كرد و بعيد نيست مستقيم و يا غير مستقيم وارد عمل شوند و اوضاع خواسته و نا خواسته از كنترل همه در رود !) لذا  صداي كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب و حتي تركيه و سوريه و ... را نيز بفوريت بر انگيخته است . 
-------------------------
بنظر مي رسد ايران در ضمن انجام  نهايت حمايت معنوي  از مردم مظلوم بحرين  و ساير ملل تحت ستم   عربي و در اين مورد مشخص براي   مقابله با كشتار و جنايات ارتش عربستان و امارات غيره در بحرين  بايد هوشمندانه  عمل نموده و مواظب باشد تا به دام و تور گسترانيده شده  غرب و اسراييل نيفتد !.(كه انشالله هم نخواهد افتاد) 
----------------
 همچنين بنظر ميرسد  متاسفانه دولت اوباما   با القاي نئو محافظه كاران جنگ طلب و زورگو و افراطي (ولي پر نفوذ در امريكا )بجاي تامل و تسامع و پذيرش واقعيات منطقه-  در حال "تغيير" !!! مواضع خود و نزديك شدن به سياستهاي بوش پدر و بويژه بوش پسر است!. ايران بايد بدور از مسايل حاشيه اي به خنثي سياستهاي فوق بپردازد و خود نيز بدام تور انها نيفتد . كه قطعا چنين نخواهد شد و غرب و اسراييل بجاي ادامه اين سياستها دير يا زود در خواهند يافت كه چنين  سياستي حتي در كوتاه مدت جواب نخ.واهد داد چه برسد به بلندمدت !  و تنها راه حل همه مشكلات  منطقه پذيرش واقعيتهاي منطقه و كنار امدن با انها است و نه انكار واقعيت و پذيرش توهم و خيالات خام  و تكيه به دولي كه حتي در اداره خود مشكل دارند و مردمانشان مخالف انها هستند! امريكا و غرب و اسراييل بايد بدانند !جايگاه عربستان و كشورهاي كوچك منطقه خليج فارس فقط در حد و اندازه خودشان است و نه كم و يا زيادتر! حساب باز كردن غير منطقي و اتباه  امريكا و غرب و  اسراييل به عربستان و كويت و امارات و غيره  بمانند ان مي ماند كه خلبان يك ارباس خلباني را به يك نوجوان مسافر بسپارد  شك نكنيد كه در چنين صورتي سقوط و نابودي و ضرر همه جانبه هم حتمي خواهد بود و هم سنگين .
-----------
من شخصا ارزو و دعا مي كنم كه امريكا و غرب و اسراييل و حكام تحت فرمان انها تا دير نشده اشتباهات محاسبه خود را درك كرده و انها را اصلاح كنند كه  بقول اعر بزرگ سرزمين ما
-------------------- 
"من انچه كه شرط بلاغ است با تو مي گويم ----تو خواه از سخنان من پند گير و خواه ملال!!!!."
---------
هرچند ما  ايرانيان يك ضرب المثل خوب  و پر مغز ديگر هم  داريم كه 
مي گويد:  " نرود ميخ اهنين بر سنگ"!.          

No comments: